Privacystatement

Doeleinden verwerking:
Ergolift verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van onze (financiële) administratie en/of CRM systeem. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. In deze privacy verklaring leggen we uit wat we doen met uw gegevens en wat uw rechten en plichten zijn.

Wettelijke grondslag verwerking:
Ergolift verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen u en Ergolift.

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting die Ergolift heeft tot het voeren van een goede (financiële) administratie.

Categorieën persoonsgegevens:
Naast de verplicht te verstrekken gegevens kunnen aanvullende gegevens in de genoemde systemen verwerkt worden, waaronder NAW gegevens van meerdere contactpersonen of afdelingen van uw bedrijf en persoonsgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) bij uw bedrijf.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?
We verzamelen alleen de gegevens die u aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens om opvolging te geven aan de door u ingevulde formulieren, zoals: adviesgesprek, schouwing, bewassingsplan, contact, servicecontract, offerte etc.

Geheimhouding:
Medewerkers van Ergolift hebben een strikte geheimhoudingsplicht m.b.t. alle informatie die bedoeld of onbedoeld m.b.t. uw bedrijf is verkregen of inzichtelijk is. Deze geheimhouding geldt ook onverminderd voor onze leveranciers.

Apparatuur:
Medewerkers van Ergolift hebben de beschikking over apparatuur (zowel vaste werkstations en laptops) waarmee op de kantoorlocatie of remote toegang tot uw persoonsgegevens kan worden verkregen. Ergolift maakt gebruik van een beveiligd netwerk.

Ontvangers persoonsgegevens:
Ergolift zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Printen van persoonsgegevens:
Elke uitdraai waarop uw persoonsgegevens zichtbaar zijn, zal niet worden bewaard en na gebruik direct vernietigd.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
Uw persoonsgegevens zullen door Ergolift worden bewaard tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Rechten als klant:
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als klant heeft u ook het recht Ergolift te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Ergolift verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens:
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Ergolift doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door deze schriftelijk per email of per post aan te vragen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten:
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ergolift neem dan contact op met ons ter indiening van uw klacht. Als klant heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, 0900-2001 201